Nationale Informatievoorziening Bodembeweging

 Wat is NIB?

De Nationale Informatievoorziening Bodembeweging (NIB) is een open, transparante, publieke basisinformatievoorziening voor bodembeweging. NIB levert hiermee de benodigde informatie om de effecten van bodembeweging beter te kunnen bepalen. Daarnaast levert NIB een handelingsperspectief voor de problematiek die aan bodembeweging gekoppeld is, enerzijds door het creëren van een gemeenschappelijke gegevens- en informatiebasis, anderzijds door de onzekerheden te reduceren.  

Wat doet NIB?

Als onderdeel van het NIB worden de volgende activiteiten voorzien: 

  • Aantappen op relevante databronnen (satellietdata, AHN, peilmerken, grondwaterstanden, geologische data);
  • Inname, validatie en borging;
  • Waarde-toevoeging door het creëren van lands-dekkende informatieproducten. Op een nader vast te stellen schaal en resolutie gaat het om een actuele toestandsbeschrijving (hoe snel daalt/stijgt de bodem waar?), historische reeksen daarvan, en toekomstprognoses en scenario’s (in nader te selecteren gebieden).
  • Het serveren van data en informatie via een portaal en webservices.

Waarom een informatievoorziening over bodemdaling?

De bodem in Nederland is in beweging. In een groot deel van Nederland daalt de bodem, in Limburg en lokaal in het oosten komt de bodem omhoog. In de Waddenzee en in rivieren en estuaria is de waterbodemhoogte uitzonderlijk dynamisch. De dalingen van het vaste land die door tektonische bewegingen worden veroorzaakt worden zijn minimaal, daarentegen zijn de dalingen die veroorzaakt worden door menselijk handelen substantieel. De belangrijkste categorieën hierin zijn (1) de daling die wordt veroorzaakt door mijnbouw (nu m.n. gaswinning) en (2) de daling door waterbeheer (die kan leiden tot oxidatie - letterlijk wegrotten - van veenbodems, en tot inklinking).

Neem contact op

TNO
Princetonlaan 6
3508 TA Utrecht
info@bodembeweging.nl